ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

รับทำวิจัย รับจ้างทำวิจัย ยุคใหม่ใครว่าไร้คุณภาพ

รับจ้างทำวิจัยยุคใหม่ใครว่าไร้คุณภาพ

คนที่เคยผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรืองานวิจัยที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งการไปใช้บริการรับทำวิจัย หรือรับจ้างทำวิจัย จากบริษัทเอกชน จะสะดวกสบายและทุ่มเวลาในการทำวิจัยส่งอาจารย์ แต่ประเด็นที่สังคมเถียงกันไม่จบสิ้นคือจะทำให้คุณภาพการศึกษาผู้เรียนด้อยลงไป หรือไม่ ความจริงแล้ว คงไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ก่อนอื่นนักศึกษาในฐานะผู้เรียนต้องทำความเข้าใจคำว่า การรับทำวิจัย รับทำงานวิจัย หรือ รับจ้างทำวิจัย เสียก่อนว่า คือ กระบวนการสนับสนุนให้งานวิจัยประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามความคาดหวัง และกระบวนการที่ว่าจะสนับสนุนขั้นตอนการวิจัยต่อไปนี้

1.เสนอเค้าโครงงานวิจัย เชื่อว่าขั้นแรกสุดคงสร้างปัญหาให้กับนักศึกษาไม่น้อยเพราะจะต้องเลือกปัญหาเพื่อค้นหาคำตอบ ซึ่งผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับระเบียบวิธีวิจัยอาจต้องเสียเวลาศึกษาจนรอบคอบและกว่าจะเขียนชื่อเรื่องออกมาอย่างสละสลวย กำหนดจุดประสงค์ ขอบเขตปัญหารวมทั้งรายละเอียดในงานวิจัยอย่างชัดเจนตรงตามรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดส่งอาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่ออนุมัติเค้าโครงงานวิจัย ที่สำคัญกว่าจะนัดเข้าพบตัวอาจารย์ที่ปรึกษาบางคนยากเพราะ ต้องยอมรับว่าภาระงานอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยมีมาก ทั้งภาระงานสอน งานวิจัยส่วนตัว งานที่ปรึกษารวมทั้งการเตรียมเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนขั้น อาจไม่มีเวลาตรวจสอบและให้คำแนะนำ ส่งผลให้งานวิจัยล่าช้า

ฉะนั้นการใช้บริการรับจ้างทำวิจัยที่มีประสบการณ์จะช่วยแบ่งเบาภาระนักศึกษาในส่วนวิธีการเขียนเค้าโครงวิจัยตามแบบมาตรฐาน

2.การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่แล้วการทำวิจัยในระดับอุดมศึกษาจะใช้เครื่องมืออย่างเดียวกัน คือ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างความหนักใจแก่ผู้ที่ยังไม่เคยเขียนรูปแบบ การใช้คำ การวางโครงร่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเจออาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มงวด และมีเวลาให้น้อยการนำแบบสอบถามไป Approve บ่อยครั้งอาจต้องเสียเวลานาน ตลอดจนต้องรองรับอารมณ์อาจารย์ที่ปรึกษาที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ส่งผลให้บางคนต้องท้อแท้หมดกำลังใจ ความจริงอาจารย์ที่ปรึกษาต้องการผลการวิจัยออกมาดี

ฉะนั้นมีเครื่องมืออย่างแบบสอบถามที่เที่ยงตรงและเหมาะสมกับชื่อเรื่องวิจัย และมีการทดสอบปรับปรุงแก้ไข จนแบบสอบถามได้เกณฑ์มาตรฐานตามหลักการวิจัยจนใช้รวบรวมข้อมูลจริงได้

แต่ในทางตรงกันข้ามแบบสอบถามไม่ดี จะส่งผลให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน การใช้บริการรับจ้างทำวิจัย จะช่วยลดเวลาในการสร้างแบบสอบถาม เพราะบริษัทจะมีทีมงานมืออาชีพด้านการเลือกวางโครงร่าง กำหนดรูปแบบและการใช้คำอย่างเหมาะสมสื่อความหมายเข้าใจง่าย  

3.ขั้นตอนการดำเนินการเก็บข้อมูล จะว่าไปคือขั้นตอนที่ลำบากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเชิงปริมาณเพราะต้องออกภาคสนาม ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสูง เริ่มตั้งแต่การทดสอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นว่าข้อความ การใช้คำสื่อความหมายให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจชัดเจนระดับไหน มีประโยคใดต้องแก้ไขก่อนทำการเก็บข้อมูลจริง และการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจำนวนประชากรทั้งหมดได้ตรงตามระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ ในทางปฏิบัติกว่าจะเก็บข้อมูลเสร็จบางครั้งงานวิจัยบางชิ้นนักศึกษายังไม่มีประสบการณ์จะส่งผลให้งบประมาณอาจบานปลาย ต้องอดทนต่อความยากลำบาก

เป็นต้นว่า ต้องฝ่าแสงแดด มลพิษจราจร ฝุ่นละอองและสายฝนกว่าจะได้มาซึ่งข้อมูล คนที่มีครอบครัวอาจต้องทิ้งเวลาที่จะให้ครอบครัวมาส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง กรณีที่งานวิจัยต้องอาศัยความละเอียดอ่อน อาจต้องมีการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตอาการกิริยากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม บางเหตุการณ์อาจมีอันตรายต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ

การใช้บริการรับจ้างทำวิจัย จากบริษัทที่มาตรฐานจะลดภาระค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากกระบวนการเก็บข้อมูลเพราะทีมงานมีความชำนาญงานสูง

4.การประมวลผล คือการนำข้อมูลดิบที่เก็บมาได้จากขั้นตอนที่ผ่านมา มาผ่านขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ จัดหมวดหมู่หาค่าเฉลี่ย ทดสอบความมีนัยสำคัญต้องผ่านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง SPSS และโปรแกรมอื่นที่นักวิจัยเฉพาะทางใช้ นักศึกษาที่ยังไม่เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมที่ว่าอาจส่งผลให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน แต่การใช้บริการรับจ้างทำวิจัยจะแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะบริษัทมีทีมงานเชี่ยวชาญการใช้งานมาอย่างช่ำชอง

5.การวิเคราะห์ ตีความหมายและการเขียนงานวิจัย ขั้นต่อมานักศึกษาต้องนำผลที่ได้ออกมาวิเคราะห์และตีความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และผลงานวิจัยที่กรรมการสอบต้องการมากที่สุดคือ ผลการวิจัยที่อยู่ในลักษณะที่นำไปใช้งานได้จริงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่วนการเขียนรายงานวิจัย แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดรูปแบบต้องยึดระเบียบตามที่กำหนด การใช้บริการรับจ้างทำวิจัย จะช่วยลดเวลาการเขียนจนกระทั่งการเข้าเล่มสมบูรณ์

รวมความแล้ว อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเข้ารับบริการ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย หรือ รับจ้างทำวิจัย อย่างมีคุณภาพนักศึกษาต้องร่วมคิดและวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงานตลอดกระบวนจนงานสำเร็จเพราะ บริษัทรับทำวิจัย จะคอยให้การปรึกษา แนะนำวิธีอย่างมีระบบ แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาหนึ่งในฝั่งผู้ใช้บริการอย่างนักศึกษาในการหาผู้ รับทำวิจัย  ย่อมต้องมีความคาดหวังเรื่องผลงานวิจัยไม่เหมือนกัน เพราะบางคนคาดหวังสูงให้คุ้มกับเงินที่พวกเขาจ้าง ส่วนใหญ่อยากจะจ่ายเงินน้อยที่สุด แต่กลับคาดหวังผลงานที่ตนต้องการ ขณะที่บางคนคาดหวังแค่ผลวิจัยตรงกับจุดประสงค์เท่านั้น เรียกว่าเอาแค่ผ่าน ฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าบริษัทรับจ้างทำวิจัย จะต้องพูดคุยเบื้องต้นระหว่างผู้ใช้บริการก่อน บริษัทจะประเมินความต้องการว่าผลงานจะออกมาอย่างไร โดยการสัมภาษณ์พูดคุยแบบกันเอง พยายามให้ผู้ใช้บริการพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการออกมา บริษัทจะทราบความคาดหวังสุดท้ายจะได้ บริการทำวิจัยให้ประทับใจผู้ใช้บริการ.

 

หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี

Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สารนิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ

 

Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า

ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

              ข้อมูลการติดต่อ

              ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 08-1144-5656

              WEBSITE : www.thesis.in.th

              E Mail : [email protected] 

              Facebook : facebook.com/thesis.in.th

              Line : thesis.in.th

 

 

 

อ่านทั้งหมด