ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

รับทำแผนธุรกิจ - Business Plan

รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan)

         เมื่อ Start up ต้องมาเขียนแผนธุรกิจ ตั้งแต่รัฐบาลส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบธุรกิจขนาดย่อม ทำให้คนไทยเริ่มรู้จักกิจการ Start up คือธุรกิจแปลก ๆ ที่ไม่เคยมีคนทำมาก่อนต้องอาศัยเทคโนโลยีขับเคลื่อน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเริ่มจากเล็ก ๆ แล้วต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว ทราบไหมว่ามีคนสนใจริเริ่มทำจำนวนมากแต่ต้องล้มเหลวไปในที่สุดเพราะไม่รู้วิธีการวางแผนธุรกิจ ส่งผลให้คนไทยไฟแรงหลายคนที่มีความคิดเด็ด ๆ ดำเนินธุรกิจไปได้สักพักต้องล้มเหลวลง แล้วแผนธุรกิจที่ว่าคืออะไร เขาวางแผนกันอย่างไร สำคัญแค่ไหนทำไมต้องมี

         แผนธุรกิจมีความสำคัญแค่ไหน ?

         เปรียบเสมือนการเดินทางนั้น หากคุณมิคุ้นเคยกับเส้นทางอาจเกิดการหลงทางขณะเดินทางได้ แต่การมีแผนที่นั้นจะช่วยลดอุปสรรค ทำให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ในทางเดียวกันสำหรับการทำกิจการ Start up เองนั้น แผนที่เปรียบได้กับแผนธุรกิจ เพราะเป็นเส้นทางการเดินทางสู่ความสำเร็จของกิจการ ในแผนธุรกิจโดยทั่วไปจะประกอบด้วย วิธีการสรรหา การได้มาและใช้ไปของเงินทุน การบริหารจัดการคนเข้าทำงาน กฎระเบียบ การจัดการค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจ กระบวนการได้มาของแหล่งวัตถุดิบกระบวนการผลิต และนำสินค้าไปจำหน่าย นอกจากนี้ยังแสดงการจัดการผลิตภัณฑ์ กลวิธีการกำหนดราคา การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย และการเลือกใช้สื่อในการโฆษณาให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งการจัดทำแผนธุรกิจ ส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อ

 

 

 

         จุดประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ

         1. เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงานเพราะการเริ่มต้นวางแผนที่ดี ไม่ว่าจะทำกิจการใดจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเกินครึ่งแล้ว ฉะนั้นผู้ประกอบการกิจการ Start up ส่วนใหญ่คือผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนจะประสบปัญหา จับต้นชนปลายไม่ตรงประเด็น ไม่ทราบว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดี ควรเริ่มจากการวางแผนก่อนเสมอ

         2. เพื่อเป็นแนวทางธุรกิจให้ผู้กู้ หรือ ผู้ร่วมทุนสามารถขอกู้เงินรวมทั้งการระดมทุนมาลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจที่ต้องการจะทำ เชื่อไหมว่ากิจการ Start up มีผู้ริเริ่มทำหนึ่งร้อยราย จะมีผู้ประสบความสำเร็จแค่รายเดียว อีกเก้าสิบเก้ารายต้องล้มเหลวและสาเหตุที่ล้มเหลวคือขาดแหล่งเงินทุน เพื่อหมุนเวียนในกิจการ

         3. เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการธุรกิจเพราะ แผนธุรกิจเป็นการวางแผนล่วงหน้าออกมาอย่างมีรูปมีร่างและมีแผนสำรองเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้

         4. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการลำดับความคิดในการทำงาน เพราะลักษณะกิจการ Start up นั้นคือการหาช่องว่าง หาความต้องการผู้คนว่าการใช้ชีวิตพวกเขานั้นขาดอะไรแล้วรีบเติมเต็มด้วยการขายสินค้าและบริการลงไป ฉะนั้นตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ Start up อยู่ ต้องกลั่นกรองไอเดียที่คิดได้มาใช้ในธุรกิจใหม่และขนาดเล็กว่าจะเริ่มเจาะไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไหนก่อน แล้วดำเนินการต่อไปอย่างไร

         ลักษณะแผนธุรกิจที่ดี

         ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าธุรกิจใดผู้ประกอบการควรมีหลักการ มีความเชื่อมั่นเพื่อควบคุมทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฉะนั้นควรได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจลักษณะแผนธุรกิจและการเตรียมตัวก่อนทำธุรกิจเพื่อแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีโดยทั่วไปจะมีลักษณะต่อไปนี้

         1. มีลักษณะน่าเชื่อถือและสามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งแผนธุรกิจที่ดีจะทำให้ผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ให้กู้มีความเชื่อใจว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ สามารถทำให้ความคิดตามแผนที่วางไว้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

         2.แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการว่ามีพื้นความรู้ด้านการค้า มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญเฉพาะด้าน เทคโนโลยีที่ใช้จะใช้ได้จริงไหม แผนธุรกิจจะสนับสนุน แสดงความมั่นใจได้ว่าจะโตเร็ว ความสมบูรณ์ครบถ้วนของแผนธุรกิจจะสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีความสามารถ และความตั้งใจจริงเพราะถ้าแผนขอกู้ยังไม่มีคุณภาพขาดความความสมบูรณ์ครบถ้วน ย่อมคาดหวังไม่ได้กับประสิทธิผลของกิจการ 

         3.มีลักษณะเฉพาะตัวที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างจากแนวความคิดเดิมที่ผ่านมาทำให้แผนมีลักษณะเด่นและควรสร้างความน่าเชื่อถือโดยมีข้อมูลหรือสารสนเทศพร้อมอ้างอิง

         4. สามารถสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการกิจการ Start up มีการวางแผนการณ์ดำเนินงานมาอย่างดี แผนจะบอกถึงระดับความเตรียมพร้อมในธุรกิจที่จะลงทุน และชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ มีความรู้เท่าทันในธุรกิจนั้นๆ ได้ดีเพียงใด ในแผนจะมีทั้งรายละเอียดวิเคราะห์อุปสงค์ที่อาจเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่นมีสินค้าทดแทนเกิดขึ้น รสนิยม พฤติกรรมการบริโภคลูกค้า จะต้องทำการวิจัยหาความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีระดับการเตรียมพร้อมตลอดจนแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ยิ่งทำให้ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ให้กู้รู้สึกเสี่ยงน้อยลงเท่านั้น

         5. แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ เล็งการณ์ไกล และมีวิธีจะจัดการกับสิ่งท้าทายในอนาคต

         ธนาคารและสถาบันการเงินจะพิจารณาแผนธุรกิจของผู้ประกอบการกิจการ Start up ที่เสนอ เพื่อตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน แผนธุรกิจจะเป็นเสมือนเครื่องมือในการสื่อความหมายว่าผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมมีความตั้งใจและ ต้องการความสำเร็จในการดำเนินการ ดังนั้นการเขียนแผนธุรกิจควรมีหลักเกณฑ์พื้นฐานของการจัดทำแผนธุรกิจโดยยึดรูปแบบสากล คือวิธีการสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

         รัฐบาลให้ความสำคัญกับกิจการ Start up เพราะคือรากฐานธุรกิจระดับประเทศ แต่ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือขาดเงินทุน เนื่องจากการดำเนินการขนาดเล็ก อีกทั้งแต่ละรายยังมีลักษณะการดำเนินการธุรกิจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งต่างกันออกไป ตามชนิดและประเภทของสินค้าและบริการ

         ดังนั้น การจัดทำแผนธุรกิจจึงต้องจัดทำขึ้นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการกิจการ Start up บางรายอาจมีความมุ่งมั่น มีทักษะความชำนาญ มีองค์ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ แต่ขาดความรู้ และขาดทักษะในเรื่องการจัดการธุรกิจ รวมทั้งเทคนิควิธีการเขียน การสื่อความหมายเป็นตัวหนังสือ จึงทำให้การจัดทำแผนธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน ส่งผลเสียทำให้ได้เงินทุนในการดำเนินการน้อยหรือไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการดำเนินการ ปัญหาที่ว่าจะหมดไปและง่ายขึ้นเมื่อคลิกจ้างเขียนแผนธุรกิจ ที่ www.thesis.in.th

 

หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี

Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สารนิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ รับทำแผนการตลาด รับทำแผนธุรกิจ

Admin THESIS IN TH

 

ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า

 

ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 08-1144-5656

              WEBSITE : www.thesis.in.th

              E Mail : [email protected] 

              Facebook : facebook.com/thesis.in.th

              Line : thesis.in.th

อ่านทั้งหมด