ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

เกณฑ์การพิจารณา งานวิจัย

เกณฑ์การพิจารณา งานวิจัย

         การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้าความจริงในธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ซึ่งทำให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการ อันเป็นที่ยอมรับ ในวิทยาการของแต่ละสาขา ซึ่งในทางสังคมศาสตร์แล้ว นิยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้มากที่สุด

         เกณฑ์ในการพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นงานวิจัยหรือไม่ ?

         การตัดสินว่า กิจกรรมใดเป็นงานวิจัยหรือไม่นั้น บางกรณีก็สามารถบอกได้ชัดเจนว่า เป็นหรือไม่เป็นงานวิจัย แต่มีอยู่หลายกรณี ที่ไม่สามารถระบุลงได้ชัดเจน เช่น การทบทวนวรรณกรรม (review literatures) เป็นต้น

         การพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นงานวิจัยหรือไม่ อาจใช้เกณฑ์โดยสังเขปในการพิจารณา 4 ประการ คือ

         เกณฑ์ข้อ 1 กิจกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ของกระบวนการหรือไม่ หมายความว่า กิจกรรมนั้นจะต้องใช้ทั้ง กาย วาจา และใจ อันได้แก่ ใช้ความคิดในการกำหนดปัญหาที่เหมาะสม มีคุณค่า เกิดประโยชน์ และน่าสนใจ จากนั้นจึงมีการดำเนินการวิจัย (ใช้กาย) ในการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และแปลผล แล้วจึงถึงกระบวนการขั้นสุดท้าย คือ การเผยแพร่ผลการวิจัยนั้น ซึ่งอาจจะกระทำโดย เสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือนำลงตีพิมพ์ในวารสารที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับ

         เกณฑ์ข้อ 2 งานนั้นมีความลึกซึ้งพอหรือไม่ หมายความว่า มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ ระเบียบ อย่างต่อเนื่อง และยาวนานพอหรือไม่

         เกณฑ์ข้อ 3 เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ หมายความว่า งานนั้นก่อให้เกิดความรู้ใหม่ แก่วงการนั้นหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาที่เลียนแบบงานวิจัยของผู้อื่น ที่ได้ทำไว้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้แล้ว จึงไม่อาจนับว่าเป็นงานวิจัยได้

         เกณฑ์ข้อ 4 มีความถูกต้องและความเชื่อถือได้หรือไม่          หมายความว่า กิจกรรมนั้น มีกระบวนการในการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อน (error) หรืออคติ (bias) ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการวิจัยหรือไม่

         หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี

         บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) คือ บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มีบริการด้าน รับ ทำ วิทยานิพนธ์ , รับ ทำงาน วิจัย , รับ ทำ วิจัย ราคา ถูก และ รับ ทำ dissertation ให้กับลูกค้าที่สนใจมาอย่างยาวนาน

         โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ จ้าง ทำงาน วิจัย , รับ ทำ thesis , รับจ้าง ทำ is , จ้าง ทำ is มีทั้งที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

         ถ้าลูกค้าที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา คือการ รับ ทำ is , รับ ทํา is , จ้าง ทํา is ซึ่งทาง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) ซึ่งเป็น  บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มีประสบการณ์ตรง

         ด้านการ รับ ทำ ดุษฎีนิพนธ์ , รับ ทํา งาน วิจัย , รับ ทำ วิจัย ,รับทําวิจัย , รับจ้าง ทำ วิจัย , จ้าง ทํา วิจัย ,รับจ้าง ทํา วิทยานิพนธ์ ,จ้าง ทำ วิจัย , รับ ทำ is , รับทําis , จ้าง ทํา is

 

         Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับจ้างทำthesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สารนิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ

Admin THESIS IN TH

 

ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า

 

         ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

         อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

         ข้อมูลการติดต่อ

         ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 08-1144-5656

         WEBSITE : www.thesis.in.th

         E Mail : [email protected] 

         Facebook : facebook.com/thesis.in.th

         Line : thesis.in.th

อ่านทั้งหมด