ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

วิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องเจอในการทำวิจัย 5 บท

วิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องเจอในการทำ วิจัย 5 บท

              คงทราบกันดีสำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ว่าการทำวิจัยเชิงปริมาณคือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้หาคำตอบในสิ่งที่ต้องการทราบ และในทางวิชาการจะยอมรับกระบวนการการทำ วิจัย 5 บท ใช้อ้างอิงในสิ่งที่คุณค้นพบได้ แต่ปัญหาอยู่ที่อุปสรรคในแต่ละบทที่คุณต้องเจอนั้น จะคอยขัดขวางความสำเร็จ บั่นทอนขวัญและกำลังใจ บางปัญหาจะทำให้คุณเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ยังไม่รวมต้องเจออารมณ์อาจารย์ที่ปรึกษาเพราะบางครั้งงานยุ่ง เครียด อารมณ์ไม่ดีจนต้องดุด่าว่ากล่าวคุณบ้าง อยากทราบไหมว่าอุปสรรคที่ว่าเกี่ยวกับการทำ วิจัย 5 บท อยู่ที่ตรงไหนในแต่ละบท แล้วจะแก้ไขอย่างไร

              บทนำ ด่านแรกสำหรับ วิจัย 5 บท เปรียบได้กับการวางแผน เพราะคุณจะต้องบอกความสำคัญในสิ่งที่คุณจะค้นหา กำหนดขอบเขตเรื่อง จะต้องแสดงจำนวนประชากรที่จะศึกษา ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา แต่คุณทราบไหมว่าการวางโครงเรื่องขอบเขตที่กว้างเกินไปจะส่งผลให้คุณต้องทำงานหนัก ใช้เวลามาก ในขณะที่การวางขอบเขตที่แคบเกินไป อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยคุณจะต้องไล่ให้ไปคิดมาใหม่   ฉะนั้นการวางแผนอย่างแยบยลจะทำให้คุณทำงาน วิจัย 5 บท อย่างมีความสุข รู้สึกสนุกตอนลงพื้นที่หาข้อมูล

              การทบทวนวรรณกรรม คือการหาเอกสารงานวิจัยเก่า ๆ ที่รุ่นพี่ และคนทำวิจัยคนก่อนเคยทำผ่านมา แล้วนำมาอ้างอิง สนับสนุนซึ่งแต่ละงานต้องผ่านกระบวนการทำงานแบบ วิจัย 5 บท ทั้งสิ้น เพื่อนำความรู้ที่มีผู้ค้นพบแล้วมาสนับสนุนผลงานวิจัยคุณในครั้งนี้ ฉะนั้น จะว่าไปการที่คุณเลือกปัญหาที่ต้องการค้นหาแล้วเขียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา แบบไม่ทราบว่ามีจำนวนข้อมูลงานวิจัยเก่าที่มีผู้ทำมาก่อนน้อยเกินไป หายากบบททบทวนวรรณกรรมจะทำให้คุณต้องเสียเวลาสืบค้นนาน

              วิธีการดำเนินการวิจัย บทที่สามสำหรับกระบวนการทำ วิจัย 5 บท คือบทที่คุณจะต้องเสนอรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยโดยอธิบายแยกลำดับการทำงาน แล้วระบุจำนวนประชากร วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างมีหลักการ จนกระทั่งการใช้เครื่องมือในการวิจัยอย่างแบบสอบถาม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนโดยผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปไปจนหมดข้อมูลที่คุณหามาได้ เชื่อไหมว่ามีผู้ที่เคยเรียนวิชาวิจัยจะบอกว่าคือบทที่ต้องใช้เวลานาน เรียกว่าทั้งยาก ทั้งเหนื่อยเลยทีเดียวยิ่งใครได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มงวด ต้องการความละเอียดอ่อนยิ่งสร้างความลำบากใจไม่น้อย

              ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อคุณผ่านด่านบทที่สาม งาน วิจัย 5 บท คุณสำเร็จไปเกินครึ่งแล้ว ทีนี้คุณต้องนำข้อมูลที่คุณวิเคราะห์ไปเสนอ ปัญหาที่ยุ่งยากในบทนี้คือจะนำเสนอแบบไหนแบบตาราง แบบเชิงพรรณนา แบบไหนจะกระชับ พร้อมทั้งตีความหมายด้วย แล้วข้อมูลแบบนี้จะตีความหมายอย่างไร อาจารย์ที่ปรึกษาคุณจะแนะนำคร่าว ๆ ให้คุณไปใช้สติปัญญาคิดปริศนาที่พบเอาเอง

              สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ คุณจะต้องสรุปกิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการวิจัย อภิปรายผลโดยใช้หลักการ และงานวิจัยต่าง ๆ มาสนับสนุน หาแหล่งอ้างอิงมาเขียนบรรณานุกรมและภาคผนวก คุณจะหาหลักการจากนักวิชาการคนไหนที่อาจารย์ที่ปรึกษาคุณยอมรับ และกรรมการสอบจะไม่คัดค้านเมื่อคุณนำงานไปนำเสนอในห้องสอบ นั้นคือกระบวนการสุดท้ายสำหรับ งานวิจัย 5 บท

              อ่านดูแล้วหลายคนอาจท้อแท้แต่แค่คุณขอคำแนะนำจากทางทีมงาน ทางทีมงานมีผู้เชี่ยวชาญไว้คอยแนะนำให้คุณตั้งแต่การเลือกปัญหามาทำวิจัย ใครที่ยังจะเลือกหัวข้องาน วิจัย 5 บทไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะทำเรื่องอะไรดี ทีมงานมีคำตอบให้ มีคำไขการสืบค้นงานวิจัยเก่ามาหาช่องว่างในการเสนอหัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเสนอแนะการกำหนดขอบเขตไม่ให้กว้างไปจนทำงานยาก และไม่แคบไปจนต้องโดนอาจารย์ที่ปรึกษาตีเค้าโครงเรื่องกลับ จะสอนวิธีเขียนจุดประสงค์แยกข้ออย่างชัดเจน ตั้งสมมุติฐานการวิจัย กำหนดนิยามคำศัพท์ และคิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัย เลือกสูตรที่สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่กระชับจากจำนวนประชากรทั้งหมดที่บางครั้งมีมากจนคุณต้องสับสน ที่สำคัญทีมงานมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบแบบสอบถามที่ครอบคลุมประเด็นที่คุณจะศึกษา จนกระทั่งวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลตีความหมายรวมทั้งการสอนหลักการการนำเสนอผลงานอย่างชัดเจนตรงประเด็น จนอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเชื่อใจ และกรรมการสอบจะยอมรับพร้อมทั้งสอนเขียนบรรณานุกรมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษตามรูปแบบสากล

              โทรมาตามเบอร์นี้...เลยอย่าลังเล.

              ข้อมูลการติดต่อ

              ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 08-1144-5656

              WEBSITE : www.thesis.in.th

              E Mail : [email protected] 

              Facebook : facebook.com/thesis.in.th

              Line : thesis.in.th

 

หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี

 

Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สารนิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ

Admin THESIS IN TH

 

ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า

 

ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

 

อ่านทั้งหมด